XV. Study Trip in die V.R. China, 20. Oktober – 03. November 2019

Beijing – Dunhuang (Gansu Provinz) – Chongqing (Chongqing) – Yangshuo (Guangxi Province) – Hong Kong (Hong Kong)